TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 11 / 2022
Đã nhận 38 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.37 %
Đã xử lý 36 hồ sơ
Đúng hạn 36 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 1 (50 %)
Trễ hạn 1 (50 %)